Jigen Ryu, Jigen Ryuu, Jigenryu, Jigenryuu, 慈眼流, Jujutsu, Juujutsu, Ju, Juu, Jiu, Jutsu, Jitsu, Jiujitsu, Iaijutsu, Iaijitsu, Iai, Harada, Seishin, Kojun, Wien, Vienna, Österreich, Austria, Osaka, Japan, Nihon

Jigen Ryu Kanji

Jigen Ryu

Jigen Ryu, Jigen Ryuu, Jigenryu, Jigenryuu, 慈眼流, Jujutsu, Juujutsu, Ju, Juu, Jiu, Jutsu, Jitsu, Jiujitsu, Iaijutsu, Iaijitsu, Iai, Harada, Seishin, Kojun, Wien, Vienna, Österreich, Austria, Osaka, Japan, Nihon